MEDICAL CENTER

ჩვენი მისიაა დაგეხმაროთ თქვენ მძიმე ემიგრაციის პროცესში სამედიცინო პრობლემებთან ბრძოლაში
რათა პრევენციისა და პროფილაქტიკის საფუძველზე თავიდან აიცილოთ შესაძლო სამედიცინო გართულებები.
სამედიცინო ჯგუფის მიზანია თქვენი ჯანმრთელობის მონიტორინგი და მზრუველობა

მოგვმართეთ აქ  ან დაგვირეკეთ ტელეფონზე: 888-No998-8478

To learn more about our programs, projects, and activities
you may also visit: 
Tvistomi English Website

2010 წლის იანვრიდან ასოციაცია "თვისტომი" მუშაობს ქართული ემიგრანტული საინფორმაციო მედიაცენტრის "თვისტომიმედია" შექმნაზე რაც


განპირობებულია აშშ–ში ქართული მედიის სუსტი განვითარებით. ჩვენ გვინდა შევქმნათ ე.წ. ემიგრანტული ვებპორტალი რის საშუალებითაც გვსურს შევქმნათ ერთიანი ქართული საინფორმაციო სივრცე, რაც უფრო შეკრავს და გააერთიანებს ქართულ დიასპორას და მის ერთიან ორგანიზებულ სათვისოტმოდ ჩამოყალიბებას ხელს შეუწყობს. ამ ეტაპზე, "თვსიტომიმედია" და ასოციაცია "თვისტომი"-ს სამედიცინო ცენტრი ორივე გამოაქვეყნებს მიმდინარე სიახლეების და დაგეგმილი ღონისძიებების მიმოხილვას ამ ვებ-გვერდზე.5 ianvari, 2012 - am Canawersa da winas Soris aris erTi waSlili rekordi, romelic ar gamoCdeba niusebis gverdze. Cans rogorc rudimenturu boqsi administratorSi. kidev erTi rame: am etapze niusebi ra enazec ar unda wero gverdze yvelaferi gamoCdeba mxolod qarTuli asoebiT. rac niSnavs rom laTinur Canamatebs ver gaakeTeb. Tu laTinuri teqstis Sereva aucilebelia, miTxari da movagvareb.es Canawerebi mxolod testirebisTvisaa da amitom unda gadaeweros zemodan.4 ianvari, 2012 - sacdeli informaciis morigi Canaweri. trulala........... Tu qarTuli klaviaturis fonti instalirebuli ar gaqvs, magram gaxsovs klaviaturaze rogor zis, maSin SegiZlia aq pirdapir laTinurad wero, auTpuTi qarTuli iqneba mainc.4 ianvari, 2012 - Cven gvinda SevqmnaT e.w. emigrantuli vebportali ris saSualebiTac gvsurs SevqmnaT erTiani qarTuli sainformacio sivrce, rac ufro Sekravs da gaaerTianebs qarTul diasporas da mis erTian organizebul saTvisotmod Camoyalibebas xels Seuwyobs. am etapze, "Tvsitomimedia" da asociacia "Tvistomi"-s samedicino centri orive gamoaqveynebs mimdinare siaxleebis da dagegmili RonisZiebebis mimoxilvas am veb-gverdze.3 ianvari, 2012 - asociaciis ofisSi tardeba samedicino gamokvlevebi uaxlesi samedicino aparaturis gamoyenebiT, iseTi rogoricaa magnitorezonansuli, komputeruli tomografia, ultrabgeriTi gamokvleva, rentgenografia, Zvlis simyifis gansazrvra, eleqtrokardiografia da sxva. amasTanave samedicino personalis mier CagitardebaT sisxlisa da Sardis laboratoriuli analizebi, rac specialurad Cveni TanamemamuleTaTvis aris Sedgenili anu moicavs mraval specifikur analizs, rac saqarTvelodan CamosulTa Soris gavrcelebul daavadebebisaTvis (rogoricaa: Ciyvi an qronikuli xolecistiti, koliti, gastriti, aseve RviZlis garTulebebi da sxva) aris aucilebeli. anu ,es laboratoriuli analizebi ar aris Cveulebrivi sisxlisa da Sardis analizebi rac yvela sxva ofisSi keTdeba, aramed aris specialurad TqvenTvis Sedgenili da qarTul diasporaze morgebuli.28 dekemberi, 2011 - asociacia "Tvistomis" samedicino jgufis filialSi bruklinSi mimdinareobs samedicino konsultaciebi sadac SegiZliaT miiRoT sruli informacia Cveni ufaso da SeRavaTian fasiani programebis Sesaxeb. amasTanave Seiqmneba Tqveni samedicino anketa da dageniSnebaT sadiagnostiko procedurebi Civilebidan gamomdinare. upirveles yovlisa CagitardebaT organizmis zogadi gamokvleva - skriningi, da Tu gamovlinda raime samedicino xasiaTis problema Tqven dageniSnebaT konkretuli Sesamisi diagnostikuri gamokvleva Cvens ZiriTad samedicino ofisSi da Semdgom gaigzavnebiT Sesabamis eqim specialistTan mkurnalobisaTvis.
saitistavfurceli-box-1.gif

Home
About us
Groups/Services
Projects
Media
Events
Gallery
Forum
Donations
Links
Contact us

Gallery
  ირინა მიქაბერიძე

  ჯგუფის ხელმძღვანელი


Iuridiulijgufiweb
ეკა ანდრიაშვილი

  ჯგუფის ხელმძღვანელისამედიცინო სამსახური